История

Из историята на основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”

История на училище в Куртово Конаре-ОУ Св. Св. Кирил и МетодийОсновно училище „Св. Св. Кирил и Методий” датира от 1880 г., като начално. Открито е по инициатива на Общината и сградата е  изградена със средства и доброволен труд на хората от селото.

Броят на паралелките е бил 2 с 60 ученика.

През 1948/1949 учебна година броят на паралелките в прогимназията се увеличава от 3 на 4, а през 1949/1950 г. нарастват на 5 и общо с прогимназиален курс стават 13 паралелки.

Куртовоконарци започват строеж на нова сграда.

На 11.03.1951 г. става тържественото откриване на единия корпус на сградата, в който има 12 класни стаи, 2 работилници, стаи за обслужвания персонал. Паралелките нарастват на 4 начален курс и 6 прогимназиален, а учениците са 355. Преподавателите са 12 с директор Стоян Тодоров.

1961/1962 учебна година двете училища се обединяват в едно – основно училище ”Васил Коларов”. Паралелките са 8 в начален и 8 в среден курс с 513 ученика. Директор е Марин Желязков.

1965/1966 г. при директора Атанас Пенчев се започва  изграждане на кабинети по химия и физика.

От 1970 г. под ръководството на директора Радка Ганева започва преминаването на училището на кабинетна система. Това се осъществява  през учебната 1978/1979 г. Паралелките са 16 – 6 начален и 10 среден курс и 7 полуинтернатни групи. Изграден е и ученически стол. Обществеността в Куртово Конаре обаче предприема действия за генерален ремонт на училищната сграда и дострояването й.

През 1994/1995 г. училището приема старото си име „Свети Свети Кирил и Методий” – директор Александър  Геров.

1995/1996 година мечтите на куртовоконарци са постигнати. Открива се най-функционалната училищна сграда в Общината. Директор – Стоянка Тосева.

От 1996 до 1998 г. директор на училището е Кръстьо Шушаров, който с помощта на родители и общественици изгражда спортните площадки на училището. Изгражда се училищно настоятелство. Изработват се символите на училището.

От 1998 до 2002 г. директор е г-жа В. Бонева, която организира обществеността в селото за обновяване на базата на кабинетите и училището – закупена е копирна машина и озвучителна система, озелени се парка. Юридически се узаконява училищното настоятелство като ”Сдружение с нестопанска цел” – „Отец Паисий – 21 век”. Изграден е архив на училището.

От 2002 до 2005 г. директор е Кръстьо Шушаров. Училището печели призови места на националния литературен конкурс за есе „Моят любим учител” и областното състезание по български език „Св. Иван Рилски”.

От 2005 до 2015 г. директор е Алекси Перошински. Училището преминава на делегиран бюджет. Оборудван е компютърен кабинет. Ремонтирани и обновени са физкултурния салон и част от кабинетите. Създаде се традиция за популяризиране дейността на училището и приобщаване на обществеността в селото към проблемите му чрез ученически тържества и концерти.

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий в село Куртово КонареОт 2015 г. до момента директор е г-жа Людмила Атанасова. В училището е открит кабинет за дейности по интереси. Стартира проект „Заедно в различията можем повече“.

Участие и класиране на I–во място на учениците от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“  в общински кръг от състезанието „Защита при бедствие, пожари и извънредни ситуации“.